Thuận Bắc: Thực hiện tốt hiện đại hóa hành chính trong phần mềm văn bản chỉ đạo điều hành

Nhằm thực hiện tốt trong việc hiện đại hóa hành chính, trong những năm qua, huyện Thuận Bắc đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành văn bản TD Office đã được triển khai đồng bộ tại 13 cơ quan cấp huyện và 6 xã và 4 đơn vị sự nghiệp. Tính đến nay, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đạt khoảng 99%; số lượng văn bản tiếp nhận từ năm 2017 đến nay là 16.656 văn bản được chuyển song song với 2 hình thức vừa văn bản giấy, vừa trên hệ thống; 100% cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 6/6 UBND các xã đã được cấp thư điện tử và sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc; đồng thời thực hiện tốt hiện đại hóa hành chính.