Hỏi - đáp Luật bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hỏi: Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải có những tiêu chuẩn gì?

Trả lời:

Theo Điều 3 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được sửa đổi bổ sung năm 2010, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải có những tiêu chuẩn sau:

Một là, Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương;

Hai là, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;

Ba là, có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân, có khả năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương;

Bốn là, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

Năm là, có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Hỏi: Về cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở tỉnh ta như thế nào?

Trả lời:

- Số đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Thuận được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn là 6 đại biểu.

- Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu là 50 đại biểu.

- Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện được bầu là 228 đại biểu.

- Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu là 1.757 đại biểu.

(Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Sở Tư pháp biên soạn)

(Xem tiếp kỳ sau)