Khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa I-năm 2020

Ngày 5-5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Viện Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri Thức Trẻ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa I, năm 2020 cho 90 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên được bồi dưỡng kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và các kỹ năng xử lý công việc… Qua đó, giúp các học viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa I, năm 2020.