Thông báo: Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế lao động (1-5)

UBND tỉnh thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế lao động (1-5) như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế lao động (1-5) trong 2 ngày (30-4 và 1-5-2020).

Huyện Ninh Hải treo cờ rực rỡ nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế lao động (1-5). Ảnh: Văn Nỷ

2. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế lao động (1-5) theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ tổ chức, nhân dân.

3. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong ngày 30-4 và 1-5-2020; việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này.