Ban hành Phương án tổ chức khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Quyết định số 457/QĐ-UBND, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về Ban hành Phương án tổ chức khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận.