Các biện pháp cách ly đối với khách nước ngoài và người Việt Nam mang HCNG/HCCV nhằm phòng chống dịch COVID -19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1119/UBND-VXNV, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về các biện pháp cách ly đối với khách nước ngoài và người Việt Nam mang HCNG/HCCV nhằm phòng chống dịch COVID -19.