Nâng cao hiệu quả công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1100/UBND-VXNV, ngày 4 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19.