Tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1062/UBND-KTTH, ngày 3 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19