Đảng bộ xã Phước Thái lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Thái (Ninh Phước) đã vận dụng chủ trương đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn mới khởi sắc.

Đổi mới tư duy trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội là điểm sáng mà Đảng bộ xã Phước Thái làm được ở nhiệm kỳ 2015-2020. Điều này thể hiện ở chỗ, Đảng bộ bám sát thực tiễn ở địa phương đề ra giải pháp lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Kết quả nổi bật ở lĩnh vực nông nghiệp là chỉ đạo nông dân nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, với diện tích 2.500 ha, gấp 3,3 lần so với năm 2015. Trong điều kiện đất sản xuất nông nghiệp ở một số nơi thường xuyên bị thiếu nước, để duy trì sản xuất, tạo thu nhập cho bà con, Đảng bộ xã chủ trương khuyến khích phát triển các vùng cây trồng cạn, quy mô tập trung có sự liên kết với doanh nghiệp trong chuyển giao khoa học - kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Việc chuyển một số diện tích đất lúa sang trồng các loại cây màu, cỏ phục vụ chăn nuôi được nông dân đồng tình, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, đã đưa Phước Thái từ một xã thuần nông độc canh cây lúa, đến nay sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển theo hướng chú trọng mở rộng diện tích các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Bộ mặt nông thôn xã Phước Thái ngày càng khởi sắc. Ảnh: Tiến Mạnh

Phước Thái có lợi thế phát triển chăn nuôi, tuy nhiên trước đây địa phương vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân chăn nuôi tập trung theo mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Xã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tại vùng Bàu Bèo, Giếng Tiên, Giếng Ghe, với tổng diện tích 200 ha, từng bước mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế trang trại. Đến nay, toàn xã có 9 trang trại chăn nuôi gia súc, 7 trang trại chăn nuôi gia cầm, tổng đàn lên tới hàng ngàn con.

Thành tựu không kém phần quan trọng nữa là, Đảng bộ xã Phước Thái lãnh đạo có hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết giữa cán bộ và Nhân dân, đề cao tinh thần tự lực, tự cường. Xác định nông dân là chủ thể của Chương trình, nên mọi việc làm từ nhỏ đến lớn xã đều tổ chức bàn bạc với dân, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”, nên tạo được sự đồng thuận cao. Trên địa bàn có nhiều công trình do nhân dân tự đóng góp xây dựng như đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Về Phước Thái những ngày trước Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đầu nhiệm kỳ 4,87%, hiện nay còn 2,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/ người/năm.

Đồng chí Đàng Năng Tom, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái, cho biết: Đạt được kết quả trên là nhờ Đảng bộ xã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, từ đó lãnh đạo chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, quần chúng nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, từ đó tạo được khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã tạo chuyển biến đồng bộ, làm tiền đề phát triển nhanh và bền vững. Nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc, yếu kém lâu nay từng bước được khắc phục. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, từ đó đã củng cố và nâng cao lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phước Thái quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, huy động các nguồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã nhà phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm tăng giá trị đơn vị diện tích canh tác. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm 13%; ngành Nông nghiệp tăng hằng năm 11,3%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng/người/năm.