Đảng bộ xã Phước Hữu: Xây dựng Đảng vững mạnh, lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội tăng trưởng nhanh và bền vững

Đảng bộ xã Phước Hữu được Huyện ủy Ninh Phước chọn tổ chức đại hội điểm loại hình đảng bộ xã, thị trấn theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác xây dựng báo cáo chính trị, lựa chọn nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất và cách thức tiến hành Đại hội Đảng bộ xã Phước Hữu nhiệm kỳ 2020- 2025, giúp Huyện ủy Ninh Phước rút ra kinh nghiệm cần thiết để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 8 xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Văn Thể, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hữu cho biết, đến nay, cấp ủy địa phương đã cơ bản hoàn thành công việc chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Cấp ủy tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời kiện toàn các chi bộ trực thuộc. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định. Đảng bộ kết nạp 41 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 210 đồng chí, sinh hoạt tại 16 chi bộ. Cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên và hội viên các đoàn thể học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đánh giá xếp loại hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiều năm được cấp trên công nhận trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ xã lãnh đạo hệ thống chính trị vận động nhân dân đoàn kết huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng địa phương được cấp trên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018.

Nông dân xã Phước Hữu đầu thư thiết bị cơ giới vào sản xuất, giảm thất thoát sau thu hoạch.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp uỷ xã Phước Hữu đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, về phát triển kinh tế- xã hội nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Các nghị quyết của cấp ủy thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện được quần chúng nhân dân đồng thuận đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, giúp Phước Hữu đạt và vượt 14 chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra. Hệ thống chính trị cơ sở xã Phước Hữu ngày càng vững mạnh đã tạo thế và lực mới cho nhân dân mạnh dạn đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo, xã Phước Hữu thu hút 5 dự án đầu tư điện mặt trời hoàn thành hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất 234,2 MW. Các dự án điện mặt trời đi vào hoạt động đã tạo động lực tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Toàn xã hiện có 4.445 hộ, với 19.045 người dân sinh sống tập trung tại 7 khu dân cư, đời sống người dân nhờ vào nguồn thu nhập chính là nông nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ- thương mại. Hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, nhà văn hóa, trạm phát sóng truyền thanh được, kênh mương đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Tính đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân của người dân Phước Hữu đạt 42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 2,58%; huy động trẻ trong độ tuổi đến trường học đạt 100%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%...

Đồng chí Phạm Văn Thể cho biết thêm, Đảng bộ Phước Hữu xác định mục tiêu phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của xã, phát triển năng lượng tái tạo làm động lực; đẩy mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; bảo đảm tình hình quốc phòng- an ninh. Đến năm 2025, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 0,25%; kết nạp 40 đảng viên mới; 80% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng xã Phước Hữu đạt chuẩn NTM nâng cao và xây dựng thành công 1- 2 khu dân cư kiểu mẫu.