Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 7 giờ, ngày 31/3/2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo số 1425/BC-BCĐ, ngày 31-3-2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh về Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 7 giờ, ngày 31/3/2020.