Cách ly phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1018/UBND-VXNV, ngày 31-3-2020 của UBND tỉnh về cách ly phòng, chống dịch COVID-19.