Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 30-3-2020 của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.