Triển khai thực hiện tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai

Ngày 24-3, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các ngành liên quan nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Thực hiện đề án về tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch đấu giá đất từng năm. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch dự kiến đấu giá cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, tổng số dự án dự kiến thực hiện trong năm 2020 là 24 dự án phát triển đô thị khoảng 2.477 tỷ đồng, 6 công trình có giá trị kinh tế cao dự kiến nguồn thu khoảng 177 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ triển khai, công tác phối hợp để thực hiện còn chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu của tỉnh. Một số địa phương chưa dự kiến được nguồn thu và quá trình triển khai còn lúng túng.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương cần chủ động rà soát lại các nhiệm vụ đã được giao. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện tăng thu ngân sách từ đất đai trong năm 2020, xác định rõ vị trí khu đất, nguồn thu và giải pháp tăng thu. Giao Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường xác định thời gian, quy trình thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời phối hợp thực hiện tạo nguồn thu từ quỹ đất ở các khu đô thị mới, các dự án khác; trong quá trình tổ chức đấu giá cần công khai thông tin về các thửa đất một cách đầy đủ, kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật. Đối với các danh mục quỹ nhà, đất dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định 167 cần rà soát, hoàn thiện pháp lý để tiến hành đấu giá tài sản đảm bảo đúng quy định.