Tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Ngày 19-3, UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc đồng ý cho trẻ em, học sinh, sinh viên và học viên ở các bậc học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 23-3-2020 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở GD&ĐT và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học đến tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Trong trường hợp để phát sinh dịch bệnh lây lan trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, người đứng đầu ngành giáo dục địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh; đồng thời những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, giao Sở GD&ĐT báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.