Ninh Phước: Thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng xã hội học tập

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng (Quyết định 281) và Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24-8-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016- 2020 (Chỉ thị 19).

Hội Khuyến học huyện Ninh Phước phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ngành, đoàn thể huy động nguồn lực đầu tư xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển, lan tỏa trong đời sống nhân dân.

Cụ thể huyện Ninh Phước đã xây dựng chương trình hành động “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng đến năm 2020”. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu kỹ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Ủy ban MTTQVN từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xã hội hóa giáo dục, xây dựng mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, khu dân cư học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 về nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững.

Tiết học môn Ngữ văn của cô trò lớp 12 C3 Trường THPT Phạm Văn Đồng, đơn vị học tập xuất sắc tiêu biểu của huyện Ninh Phước.

Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được nhân dân đồng thuận hưởng ứng thực hiện, góp phần xây dựng 8/8 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí và huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2019. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 22.585 gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình học tập; 98 dòng họ đăng ký danh hiệu Dòng họ học tập; 66 thôn, khu phố đăng ký danh hiệu Cộng đồng học tập; 57 đơn vị đăng ký danh hiệu Đơn vị học tập. Qua kiểm tra việc thực hiện học tập theo tiêu chí do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Phước công nhận danh hiệu Gia đình học tập cho 17.181 gia đình, đạt 76% so với số đăng ký; Dòng họ học tập cho 82 dòng họ, đạt 83,7% số đăng ký; 66 Cộng đồng học tập, đạt 100% số cộng đồng thôn, khu phố; 57 trường học, cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu Đơn vị học tập, chiếm 96,5% số đơn vị đăng ký, vượt 46,5% so với kế hoạch. Trong đó có các gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu được Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ninh Phước biểu dương khen thưởng giai đoạn 2016- 2020 như: Gia đình anh Mang Có, dân tộc Raglai ở thôn Liên Sơn 2 (Phước Vinh); Hứa Văn Triệu dân tộc Chăm ở thôn Phú Nhuận (Phước Thuận). Các dòng học hiếu học xuất sắc tiêu biểu như dòng họ Kút Hamupok ở khu phố Mỹ Nghiệp (Phước Dân), tộc họ Đổng Dậu ở thôn Hoài Trung (Phước Thái). Cộng đồng học tập xuất sắc như thôn Chất Thường (Phước Hậu); thôn Phước An 1(Phước Vinh). Đơn vị học tập xuất sắc như Trường THPT Phạm Văn Đồng; Trường THCS Đổng Dậu…

Hội Khuyến học huyện Ninh Phước hiện có 25.952 hội viên sinh hoạt tại 9 tổ chức hội cơ sở với 154 chi hội hoạt động hiệu quả, góp phần đắc lực xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Tính riêng trong năm 2019, Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở vận động các nguồn lực xã hội tặng học bổng, khen thưởng, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Qua đó tạo động lực giúp các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường thi đua học tập tốt. Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn mở 65 lớp thu hút 3.319 lượt học viên tham gia học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho gia đình học viên…

Đồng chí Lưu Tấn Tỵ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ninh Phước cho biết, trong thời gian tới, Hội Khuyến học phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đoàn thể chính trị- xã hội thuộc tổ chức Mặt trận, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 281 và Chỉ thị số 19 xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016- 2020. Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn huyện có trên 85% gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 75% dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập; 80% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu Đơn vị học tập; 100% thôn, khu phố có chi hội khuyến học; kết nạp mới 1.000 hội viên; vận động Quỹ Khuyến học đạt 10.000 đồng/người dân trong độ tuổi lao động. Hội Khuyến học huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.