Đảng bộ thị trấn Khánh Hải và xã Nhơn Hải chuẩn bị tổ chức đại hội điểm

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy Ninh Hải, Đảng ủy thị trấn Khánh Hải đã tích cực lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, là địa phương được Tỉnh ủy và Huyện ủy Ninh Hải chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, đến thời điểm này, Khánh Hải đã chuẩn bị cơ bản các bước cho Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ thị trấn Khánh Hải hiện có 18 chi bộ trực thuộc, trong đó 10 chi bộ khu phố, 6 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ quân sự với tổng số 346 đảng viên (ĐV). Theo đồng chí Trương Minh Mẫn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Hải, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020- 2022. Để tổ chức đại hội đúng quy trình, thật sự đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, từ giữa tháng 2, Đảng ủy chọn Chi bộ khu phố Khánh Giang và Chi bộ Trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ mới. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội. Từ kinh nghiệm chỉ đạo điểm, tính đến ngày 29-2 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Khánh Hải đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ mới đúng theo Quy định của Điều lệ Đảng.

Thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) phát triển kinh tế biển.

Trong quá trình tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc, điểm đáng chú ý là đã không có bất cứ đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc dư luận về công tác nhân sự; cấp ủy mới mỗi chi bộ bầu trung bình từ 3-5 thành viên với sự thống nhất cao của ĐV. Kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc đã tạo tiền đề thuận lợi cho Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ, dự kiến tiến hành trong tháng 3-2020. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên cơ sở quy hoạch cấp ủy về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi được Huyện ủy duyệt và qua 5 bước quy trình nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành (BCH) đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 có 15 ủy viên (trong đó có 13 ủy viên tái cử), Ban Thường vụ Đảng ủy có 5 ủy viên. Về văn kiện đại hội, sau khi hoàn thành xây dựng chi tiết dự thảo báo cáo chính trị trình Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định. Theo lộ trình, dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH và phương án nhân sự sẽ trình lên Huyện ủy cho ý kiến trước ngày 10-3.

Nhìn chung đến thời điểm này, Khánh Hải đã chuẩn bị cơ bản các bước cho Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Do năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy thị trấn Khánh Hải tập trung vào 2 lĩnh vực quan trọng, đó là tăng cường công tác quản lý đô thị, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, gắn với việc tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trước và sau đại hội, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm nay và nhiệm kỳ mới.

Thực hiện Kế hoạch số 211-KH/HU, ngày 8-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải về triển khai thực Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ xã Nhơn Hải được Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải chọn chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hải, Đảng bộ xã có 13 chi bộ trực thuộc, với 171 đảng viên. Sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 211-KH/HU của Huyện ủy, Đảng ủy xã đang tích cực triển khai chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng hướng dẫn, thời gian, quy trình đại hội. Hiện nay, Đảng bộ đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tới 100% các chi bộ; xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; quyết định thành lập tiểu ban nhân sự; tiểu ban nội dung; tiểu ban phục vụ đại hội; tổ xây dựng báo cáo chuyên đề; tổ biên tập báo cáo chính trị Đảng bộ xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị (lần1,2,3) đã xây dựng xong, các báo cáo còn lại đang trong quá trình hoàn thiện. 

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã bám sát nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch 211-KH/HU của Huyện ủy Ninh Hải xây dựng phương án nhân sự và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo quy trình hướng dẫn của trên, dự kiến cuối tháng 2-2020 sẽ hoàn thành phương án nhân sự báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định.  Về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy xã chọn Chi bộ thôn Mỹ Tường 1 làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội chi bộ còn lại trên địa bàn toàn xã. Đến nay, 13/13 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã đã hoàn thành đại hội đúng kế hoạch đề ra.