Công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Ngày 18-2, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192-QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019.

Theo đó, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải đều đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 3 Phổ cập giáo dục tiểu học, đạt mức độ 1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ. Huyện Ninh Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 3 Phổ cập giáo dục tiểu học và đạt mức độ 2 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ. Huyện Ninh Phước đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 2 Phổ cập giáo dục tiểu học và Xóa mù chữ và đạt mức độ 1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Huyện Thuận Nam, đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 2 Phổ cập giáo dục tiểu học và đạt mức độ 1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ. Riêng huyện Thuận Bắc và Bác Ái đều đạt Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 1 Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ.

Căn cứ xếp mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22-03-2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ làm cơ sở để tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong năm 2019.