Phát huy hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng giải quyết nhanh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhìn lại năm 2019, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.021 lượt người dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 16 lượt tiếp, 176 lượt người. Đối với đoàn đông người, có 17 lượt đoàn/266 lượt người; so với cùng kỳ năm trước, giảm 6 lượt đoàn, giảm 19 lượt người. Bên cạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra cũng được chú trọng thực hiện. Trong năm qua, toàn tỉnh đã tiến hành 365/320 cuộc thanh tra, đạt 114% chỉ tiêu kế hoạch giao. Đã kết thúc 356 cuộc, ban hành 289 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý, thu hồi trên 7,368 tỷ đồng (đã thu hơn 6,64 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 90%), số còn lại 724 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra đang tiếp tục thu hồi; sai phạm về đất đai 269.189 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 59 tập thể, 179 cá nhân. Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận, xử lý 3.168 đơn, trong đó có 889 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; kết quả đã giải quyết 849/889 đơn, đạt tỷ lệ 95,5%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 200m2 đất và minh oan cho 19 trường hợp bị khiếu nại, tố cáo sai.

Theo ông Lê Quang Cảnh, Chánh Thanh tra tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ cùng với sự phối hợp tích cực của các sở, ngành địa phương, thời gian qua, công tác thanh tra đạt nhiều kết quả tích cực; nội dung, các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và theo đúng định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn ngành đã tiến hành vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thanh tra phát hiện sai phạm thu hồi nộp ngân sách và kiến nghị xử lý kịp thời việc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra. Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ cao 95,5%, vượt 5,5% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao và vượt 10,5% so với chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ giao. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra chưa sát với tình hình thực tế dẫn đến thanh tra đột xuất nhiều và phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị, đạt tỷ lệ chưa cao, xử lý chưa sâu. Nguyên nhân do việc nắm bắt tình hình và chỉ đạo để xây dựng kế hoạch của một số đơn vị chưa sát với tình hình thực tiễn; công tác tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh nhiều, có một số vụ việc phức tạp, trong khi lực lượng công chức còn mỏng nên dẫn đến quá tải.

Trong năm 2020, Thanh tra tỉnh đề ra giải pháp, tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, ngành địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong thực hiện các quy định pháp luật, khắc phục hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nâng cao chất lượng tham mưu nhằm đảm bảo tốt cho quản lý, chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ của ngành thanh tra. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ thanh tra, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác thanh tra theo đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh, gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, theo dõi và thực hiện nhiệm vụ. thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết các vụ việc đông người, nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.