Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND phát động phong trào thi đua cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2020.

Phong trào thi đua nhằm động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC năm 2020, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh nói chung và công tác CCHC tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công chức Sở Nội vụ ứng dụng hiệu quả phần mềm chỉ đạo điều hành UBND tỉnh phục vụ cải cách hành chính.Ảnh: Văn Nỷ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác CCHC, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 6-2 đến trước ngày 20-12-2020.