UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách từ nguồn lực đất đai

Ngày 13-2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đề án giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo được UBND tỉnh phê duyệt ngày 15-10-2019. Theo đó, Đề án đưa ra mục tiêu mỗi năm tăng thu tối thiểu là 200 tỷ đồng; nguồn tăng thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để phát triển đô thị mới; bán đấu giá quỹ đất, đất dôi sau khi thực hiện sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất và thu tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung trong trường hợp thay đổi hệ số sử dụng đất. Trong đó, quỹ đất tạo nguồn tăng thu giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo từ quỹ đất quy hoạch các khu đô thị mới và các khu đất có giá trị cao ước tính 2.655,35 tỷ đồng; quỹ đất, đất dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất ước tính 154 tỷ đồng; tiền sử dụng đất tại các khu đô thị mới do điều chỉnh quy hoạch ước tính 229 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đề án cũng nêu rõ việc sử dụng nguồn thu để lại 30% tổng nguồn thu từ đất để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất (sạch) để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến thu tiền đấu giá 3.720,52 tỷ đồng…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hưỡng dẫn, phối hợp nhanh chóng triển khai thực hiện Đề án. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xây dựng kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch đấu giá đất từng năm, đề xuất danh mục các dự án tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Sở Xây dựng kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị mới để thu tiền sử dụng đất, tăng cường việc kiểm tra, giám sát những trường hợp thay đổi hệ số sử dụng đất để đảm bảo việc quản lý thu tiền sử dụng đất các trường hợp này đúng quy định pháp luật; UBND các huyện, thành phố chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện… Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, sớm báo cáo để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.