Chú trọng nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, thực hiện một cách toàn diện, cụ thể. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu. Cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tiễn và tăng nhiều về số lượng. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được đổi mới theo hướng chuẩn hóa tiêu chuẩn; gắn lý luận với thực tiễn theo hướng chuẩn hóa chức danh về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh,... Quan tâm lựa chọn, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, đề án của Trung ương, tỉnh và các lớp do Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị đào tạo tổ chức. Điển hình, trong năm 2019, đã cử 191 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 152 đồng chí trung cấp lý luận chính trị; 109 cán bộ tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 120 cán bộ tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 81 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 7 trường hợp tham gia các lớp bồi dưỡng tại nước ngoài theo Đề án 165; tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 gồm 200 đồng chí…Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Cán bộ sau khi được đào tạo đã có nhận thức chính trị vững vàng hơn, phát huy tốt kiến thức vào thực tiễn công tác, kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc chuyên nghiệp hơn, từ đó hiệu quả công tác tại đơn vị được nâng lên rõ rệt, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Cán bộ, công chức Sở Nội vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Ảnh: Văn Miên 

Cùng với việc đưa cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở trường lớp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã thường xuyên thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, coi đây là một hình thức đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ có kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác, lãnh đạo của mình. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo các sở, ngành 25 trường hợp; luân chuyển, chỉ định, giới thiệu nhân sự để bầu một số cán bộ chủ chốt các huyện Thuận Nam, Ninh Hải, Bác Ái và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; thỏa thuận với cơ quan ngành dọc để bổ nhiệm 3 trường hợp. Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Chuẩn y Uỷ viên Thường vụ các huyện, thành, đảng ủy 6 trường hợp; chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 27 trường hợp. Đến nay tỉnh đã xây dựng quy hoạch và đề án nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực; dành nguồn lực lớn để bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ cơ sở. Nhờ quan tâm đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, nên chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy các kết quả đạt được, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển nguồn nhân lực; chủ động thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn để bổ sung nhân tố mới cho nhiệm kỳ tiếp theo và thường xuyên theo dõi, tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa các khâu trong công tác cán bộ nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả cán bộ sau đào tạo; đào tạo phải xuất phát từ quy hoạch để bố trí sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực. Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó trọng tâm là công tác nhân sự phục vụ Đại hội đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu; thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Sau Đại hội Đảng các cấp tiến hành phân công nhiệm vụ, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị. Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá cán bộ, hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW; sắp xếp các thôn, khu phố trên địa bàn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch đã đề ra gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tại các đơn vị, địa phương thông qua hình thức thi tuyển. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế hoạt động của cấp ủy; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch đào tạo, công tác bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới.