Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2020

Ngày 10-2, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quán triệt, triển khai 5 chương trình trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020 về: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu MTTQ các cấp tiếp tục chung tay, chung sức cùng với cả hệ thống chính trị tham gia kiểm soát dịch nCoV, hạn chế thấp nhất hiện tượng lây nhiễm trên địa bàn. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của Mặt trận. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, trúng vào những vấn đề mà dư luận xã hội và người dân quan tâm. Kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân; đổi mới việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tham gia có trách nhiệm quá trình chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cán bộ Mặt trận các cấp cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương; trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020 đạt được kết quả cao nhất.