Tự hào dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng quang vinh

Trải qua 90 năm tiến hành sự nghiệp cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận không ngừng đổi mới, vươn lên trong từng thời kỳ cách mạng; qua đó, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng-an ninh (QP-AN) tại địa phương.

Là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng của địa phương, Đảng bộ tỉnh luôn được nhân dân tin yêu, giúp đỡ và hết lòng xây dựng, đã và đang phát triển ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Từ một số tổ chức đảng, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như: Chi bộ Tân Việt Cầu Bảo, Chi bộ Tân Việt Đề pô Tháp Chàm,... đến nay toàn Đảng bộ tỉnh đã có tổng số 19.667 đảng viên công tác trong tất cả các đơn vị, địa bàn toàn tỉnh, sinh hoạt tại 438 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 147 đảng bộ cơ sở (1.210 chi bộ trực thuộc) và 291 chi bộ cơ sở. Qua gần 13 kỳ đại hội, mỗi lần đại hội là một dấu mốc mới trên chặng đường lịch sử phát triển, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh không ngừng nâng lên. Đặc biệt, sau ngày tái lập tỉnh (tháng 4-1992), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của nhân dân, sự giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, năng động, sáng tạo khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức, thúc đẩy KT-XH phát triển, bảo đảm giữ vững QP-AN.

Một góc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.Ảnh: Văn Nỷ

Chỉ tính riêng năm 2019, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Một số chỉ tiêu về đích sớm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,18%, đây là mức tăng trưởng cao nhất so với các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và thuộc nhóm 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,56 lần so năm 2015; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.050 tỷ đồng, vượt 50% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng, tăng gấp 1,82 lần so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, công tác chăm lo cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,6%, trong đó huyện Bác Ái giảm mạnh - 6,06% (Kế hoạch giảm ít nhất 4%).

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chuyên đề, đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đã tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hành động góp phần quan trọng cho việc đạt kết quả khá toàn diện. Kết quả có được sẽ đã tạo động lực để tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Vững bước trên chặng đường 90 mùa xuân của Đảng quang vinh, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp, các ngành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, bảo đảm đúng quy định Điều lệ Đảng; thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của toàn dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.