Phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là chủ trương nhất quán, xuyên suốt và được tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua.

Nhìn lại, năm 2019, trong 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, 6/6 chỉ tiêu lĩnh vực về văn hóa - xã hội (VH-XH) đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Đào tạo nghề cho 9.326 lao động, đạt 109,7%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 1% (KH giảm 1%); giải quyết việt làm mới 17.174 lao động, đạt 110,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,6% còn 6,74% (KH giảm 1-1,5%), trong đó huyện Bác Ái giảm 6,06%, còn 34,25% (KH giảm ít nhất 4%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 89% (KH 89%); mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,41% (KH 0,4%). Các chính sách an sinh xã hội (ASXH) được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn; đời sống nhân dân vùng nông thôn, miền núi tiếp tục được ổn định và cải thiện. Các chính sách ASXH được triển khai đầy đủ kịp thời, tạo khí thế phấn khởi tươi vui, tăng niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền các cấp, hoàn thành nhiệm vụ của khối, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nông dân Bác Ái vươn lên thoát nghèo nhờ chăn nuôi gia súc. Ảnh: Phan Bình

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm sôi động với đầy ắp các sự kiện trọng đại của đất nước; đồng thời là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, với phương châm hành động năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 01/2020NQ-CP của Chính phủ. Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, tỉnh đề ra mục tiêu: Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm ASXH, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Để hoàn thành mục trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong khối khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm của đơn vị trong năm 2020. Tập trung đẩy mạnh các khâu đột phá giải quyết các vấn đề xã hội, trọng tâm là giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực; cải thiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; bảo vệ môi trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay của các ngành, địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Cụ thể, thực hiện các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm; kết nối đồng bộ giữa đào tạo và giải quyết việc làm; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gắn với quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Rà soát, đánh giá các trở lực để nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; phấn đấu đến hết năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) từ 1-1,5%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%. Tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Tổ chức tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng.

Đổi mới công tác trợ giúp xã hội; phát triển hệ thống ASXH hiệu quả, bền vững, không bao cấp tràn lan; khuyến khích nỗ lực vươn lên của các đối tượng thụ hưởng, khắc phục sự ỷ lại vào Nhà nước. Thực hiện tốt trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, không để người dân bị đói, không có nhà ở.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh với trẻ em. Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giảm tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm bình đẳng thực chất về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH.

Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6; tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống y tế, mở rộng chương trình hợp tác để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường phòng chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 10 bác sỹ/vạn dân, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra.