Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh

Theo đồng chí Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, trong năm qua, hầu hết các cấp ủy trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong đó tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ (CB) lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt kết quả. Cụ thể cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 486 tổ chức đảng và 1.137 đảng viên (ĐV), giảm 68 tổ chức đảng và tăng 227 ĐV so với năm 2018. Về giám sát, đã tổ chức giám sát theo chuyên đề đối với 281 tổ chức đảng và 870 ĐV, giảm 47 tổ chức đảng và tăng 27 ĐV, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 2 cuộc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Hội nghị 9 Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Qua kiểm tra, các cấp ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách 2 tổ chức đảng, 34 ĐV, cảnh cáo 6 ĐV và cách chức 2 ĐV. So với năm 2018 đã giảm 7 trường hợp ĐV bị kỷ luật. Kết quả giám sát cho thấy, các tổ chức đảng được giám sát đều thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; các ĐV được giám sát đều thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu, chưa có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Đối với UBKT các cấp, đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở 98 tổ chức đảng (giảm 43 tổ chức đảng so với năm 2018) và kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 78 tổ chức đảng (giảm 32 tổ chức đảng so với năm 2018), trong đó UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trên đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Thuận Nam. Riêng UBKT huyện ủy và tương đương, đã kiểm tra 44 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của 28 tổ chức đảng; UBKT đảng ủy cơ sở cũng kiểm tra 52 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra 48 chi bộ về thi hành kỷ luật. Phần lớn các cấp ủy và UBKT được kiểm tra đã chủ động tham mưu và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức đảng kịp thời nhận thấy những thiếu sót, khuyết điểm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ngoài giám sát của cấp ủy theo chuyên đề, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 83 ĐV (giảm 44 ĐV so với năm 2018), trong đó UBKT huyện ủy và tương đương giám sát 18 ĐV, UBKT cấp ủy cơ sở giám sát 65 ĐV. Qua giám sát chưa phát hiện có trường hợp ĐV hoặc tổ chức đảng nào sai phạm; các tổ chức đảng được giám sát đều thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua công tác giám sát đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở CB, ĐV về các vấn đề mà dư luận quan tâm để kịp thời điều chỉnh về lề lối, phương pháp công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nhằm nâng cao uy tín của Đảng.

Để phát huy kết quả đạt được, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các kế hoạch, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát theo lộ trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3-1-2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Bên cạnh đó yêu cầu các cấp ủy, UBKT các cấp tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, nhất là triển khai công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và công tác nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị .