Tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm chủng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Y tế dự phòng, các Viện Trung ương, khu vực và sở, ngành, địa phương bảo đảm đủ nguồn vắc xin cung ứng cho công tác tiêm chủng mở rộng, bảo đảm tất cả các điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng theo các quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng, bao gồm cả tiêm chủng dịch vụ trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn tiêm chủng an toàn theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức tiêm chủng đúng quy định chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Xử trí kịp thời các sự cố tiêm chủng, quản lý tốt đối tượng tiêm chủng. Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là trạm y tế xã, phường.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm chủng, cung cấp kịp thời thông tin về tiêm chủng, không để tình trạng đưa thông tin thiếu chính xác, không đầy đủ, tạo dư luận không tốt cho cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến việc tham gia tiêm chủng của người dân.

Tăng cường xã hội hóa công tác tiêm chủng nhằm huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống tiêm chủng, tăng thêm các hình thức dịch vụ tiêm chủng dịch vụ, sử dụng thêm nhiều loại vắc xin mới, vắc xin phối hợp...