Ninh Sơn: Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ninh Sơn đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt chủ trương của Đảng trong công tác giảm nghèo, nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Năm 2019, toàn huyện có 2.638 hộ nghèo, chiếm 11,74%, giảm 3,23% so với năm 2018, vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra (2,9%). Để đạt được kết quả trên, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp để đảm bảo mọi chủ trương, chính sách về giảm nghèo được chuyển tải đến với hộ nghèo kịp thời, chính xác nhất. Nhận thức rõ công tác giảm nghèo bền vững phải gắn liền với phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người dân, nên huyện Ninh Sơn đã tập trung tạo điều kiện để các hộ nghèo có điều kiện vay vốn sản xuất. Theo đó, các thủ tục vay vốn được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện niêm yết công khai, minh bạch theo hướng đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vay vốn. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 1.020 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, với tổng số tiền 91,66 tỷ dồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, hàng nghìn lượt nông hộ trên địa bàn huyện đã có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Nông dân xã Lương Sơn (Ninh Sơn) chăm sóc cây ớt giống Hàn Quốc. Ảnh: N.S

Cùng với nguồn vốn tín dụng, huyện cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, trong đó chú trọng đến tập huấn hướng dẫn nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc thù của địa phương; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và các hoạt động khuyến nông. Ưu tiên cấp nguồn vốn thực hiện dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và tập quán sản xuất của nông dân. Trong hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo, huyện chú trọng đến mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Bên cạnh đó huyện còn tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình 135 để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích thiết thực của người dân như: Nhà văn hóa, trường học và các công trình phúc lợi khác. Ngoài ra, còn thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người nghèo về nhà ở, chăm sóc sức khỏe... Từ các nguồn vốn, năm 2019, huyện đã hỗ trợ xây dựng 61 căn nhà; cấp 28.458 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là việc tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo; tuyên truyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về tuyển lao động; duy trì hiệu quả mô hình liên kết giữa chính quyền xã, thị trấn với đơn vị xuất khẩu lao động theo yêu cầu thị trường. Nhờ đó, năm 2019, huyện đã giải quyết cho 3.185 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh, giới thiệu 41 lao động làm việc tại nước ngoài; phối hợp thực hiện mở 20 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với sự tham gia của 625 học viên.

Đồng chí Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, cho biết: Năm 2020, huyện Ninh Sơn tiếp tục phấn đấu giảm thêm 2,1% tỷ lệ hộ nghèo. Thông qua công tác tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác giảm nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn còn hộ nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh). Triển khai có hiệu quả chính sách liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.