Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61: Tỉnh ủy Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 13-1, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 (BCĐ 61) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020. Đồng chí Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 61 tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, BCĐ 61 tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu tuyên truyền, quán triệt các nội dung Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Các sở, ngành, địa phương tham gia thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, phối hợp đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, tín chấp tạo vốn... giúp hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, đã góp phần phối hợp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, BCĐ 61 xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg và tham mưu lồng ghép thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 5554 của UBND tỉnh về xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phối hợp tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội Nông dân với chủ đề “Các cấp Hội Nông dân đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của Hội, tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. Phối hợp tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg; gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.