Phấn khởi, tự hào và cùng quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và phát triển khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá cao; một số lĩnh vực tăng trưởng mạnh. Thu ngân sách và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao; cơ cấu nguồn vốn đầu tư chuyển dịch đúng hướng. Các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu; đã tạo được làn sóng đầu tư mới thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào các ngành, lĩnh vực trụ cột của tỉnh, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch và bất động sản; một số dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho hộ nghèo và đối tượng chính sách được quan tâm tốt hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Quần thể Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Duy Anh

Điểm nổi bật đó là có 15/15 chỉ tiêu về kinh tế- xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu chủ yếu vượt cao. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 17.677 tỷ đồng, tăng 13,18% so với cùng kỳ (kế hoạch tăng 10-11). Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 5.899 tỷ đồng, tăng 6%; công nghiệp - xây dựng 4.007 tỷ đồng, tăng 39,7%; dịch vụ 6.473 tỷ đồng, tăng 6,89%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.050 tỷ đồng, vượt 50% so kế hoạch năm, tăng 1,53 lần so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 22.500 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch, tăng 1,74% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người 50,4 triệu đồng (kế hoạch 46-47 triệu đồng). Đào tạo nghề cho 9.326 lao động (kế hoạch 8.500 lao động). Giải quyết việc làm mới cho 17.174 lao động (kế hoạch 15.500); tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,6% (kế hoạch 1-1,5%)…

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị, tạo đà cho Kế hoạch, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Trong nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội sẽ có nhiều chuyển biến tích cực; nền kinh tế có bước phát triển mới. Một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh ta và những đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, các dự án động lực thay thế được triển khai. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng cùng nỗ lực phấn đấu với quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi để phát triển, đồng thời chủ động lường trước những khó khăn, thách thức, tỉnh ta đã xác định năm 2020 là năm “Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp; trọng tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát huy tiềm lực khoa học - công nghệ; tận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ninh Thuận tạo đột phá phát triển năng lượng tái tạo góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ảnh: Văn Nỷ

Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoat động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế và cải cách hành chính. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2019, tỉnh ta đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11-12%; GRDP bình quân đầu người đạt 59-60 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28-29%; công nghiêp - xây dựng chiếm 31-32%; dịch vụ chiếm 39-40%. Thu ngân sách trên địa bàn 3.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 23.000– 23.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 1-1,5%; riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%; giải quyết việc làm mới cho 16.500 lao động; đào tạo nghề cho 9.000 lao động; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chiếm 90% dân số. Kết nạp từ 800-850 đảng viên mới.

Chúng ta phấn khởi, tự hào với những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2019. Bước vào năm mới 2020 với niềm tin mới, khí thế mới; toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, luôn vững niềm tin vào Đảng, nêu cao ý chí, năng động, sáng tạo, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm mới thắng lợi mới!