Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020

Ngày 7-1-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc tổ chức và tham gia các lễ hội đảm bảo văn minh, văn hóa và phù hợp với các giá trị truyền thống của dân tộc.

Du khách tham quan Lễ Hội Kate 2019 tại Tháp PoKlong Garai-Di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ảnh: V.Nỷ

Kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch… diễn ra trong lễ hội; tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách.

Chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa hiện vật không có trong hồ sơ xếp hạng vào di tích, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp truyền thống của dân tộc; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.