Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cấp ủy chi bộ và Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động tham mưu chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo hoạt động chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh, cho biết: Để lãnh đạo hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền phối hợp tốt với tổ chức đoàn thể cơ quan giám sát việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, quy chế làm việc, nội quy cơ quan gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/2018-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua đó Chi bộ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức và người lao động trong cơ quan. Đối với công tác tổ chức CB và xây dựng đảng, chi bộ đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 92/2018-KH/TU và Chương trình hành động số 181/2018-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó có ý kiến về công tác quy hoạch dự nguồn cấp ủy, chức danh lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn nhân sự lãnh đạo các phòng trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh; giải thể chi đoàn Văn phòng HĐND tỉnh.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, ĐV, công chức năm 2019, Chi bộ đã giới thiệu 1 ĐV 1 tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị và 10 cá nhân tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh. Cấp ủy chi bộ thường xuyên rà soát, tự nghiên cứu sửa đổi bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và luôn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Định kỳ hàng tháng, ban hành các nghị quyết định hướng nội dung hoạt động và sinh hoạt của chi bộ đạt kết quả. Thực hiện công tác phát triển Đảng, chi bộ đã làm tốt việc tạo nguồn bồi dưỡng và đã kết nạp mới 1 ĐV. Đặc biệt toàn bộ 22 ĐV của chi bộ đã thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú. Cuối năm 2019, Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm đánh giá, phân loại CB, ĐV, công chức trên từng vị trí, lĩnh vực công tác nghiêm túc. Kết quả Chi bộ tự xếp loại đạt trong sạch, vững mạnh và 100% CB, ĐV, công chức, người lao động cơ quan xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, trong đó có 20% ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4/4 Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đoàn thể, Chi bộ đã lãnh đạo CB, ĐV, công chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/2016-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp” và Chỉ thị số 57-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký của CB, công chức cơ quan về việc làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chuyên đề năm 2019. Về công tác phòng, chống tham nhũng, Chi bộ đã triển khai và thực hiện tốt công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công; thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của CB, ĐV theo quy định.

Năm 2020 là năm bứt phá về đích, đánh giá kết quả các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của tỉnh. Xác định ý nghĩa quan trọng đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, nhằm phát huy kết quả đạt được năm qua, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác xây dựng đảng năm nay. Theo đó tập trung lãnh đạo hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo thực hiện đúng kế hoạch tiến độ về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 92/2018-KH/TU và Chương trình hành động số 181/2018-CTr/TU. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo thành công Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và tham mưu tốt công tác CB, chuẩn bị nhân sự cho các cấp chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026.