Hội Nông dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 9-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các cấp hội bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành liên quan chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ hội, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”... ngày càng đi vào chiều sâu. Trong năm các cấp hội đã kết nạp trên 3.100 hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 48.900 người. Các cấp hội cơ sở tranh thủ các nguồn vốn, dự án, triển khai có hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ hội viên thực hiện các mô hình, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện thu nhập, đời sống. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đã giải ngân trên 9,2 tỷ đồng cho 143 hộ nông dân vay vốn thực hiện 33 dự án chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2019, toàn tỉnh có 13.582 hộ nông dân đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: M.Dung

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh tập trung củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở hội; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng giải quyết tốt lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân; mở rộng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân. Nâng cao vai trò nồng cốt của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu có từ 70% hộ hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 50% hộ đạt danh hiệu; 100% huyện, thành Hội tổ chức các hoạt động tham quan học tập, tư vấn, hỗ trợ nông dân...

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng 12 tập thể và 13 cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2019.