Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam: Triển khai chương trình công tác hội năm 2020

Ngày 8-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.

Năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục, chú trọng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Các mô hình hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế được duy trì mở rộng, đặc biệt là các mô hình tổ, nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo...

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2020, Hội Phụ nữ huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tố chức hội vững mạnh.. Phấn đấu 100% cơ sở hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ; 100% cơ sở hội tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp được ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”; phối hợp đào tạo nghề cho 80 lao động nữ; mỗi cơ sở hội giúp từ 1-2 hộ gia đình thoát nghèo; phát triển mới từ 200 hội viên trở lên.

Nhân dịp nay, Hội Phụ nữ huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích suất xắc trong công tác hội.