Liên đoàn Lao động tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 8-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình việc làm, thu nhập, tư tưởng, tâm trạng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động cơ bản ổn định. Các cấp công đoàn tăng cường giám sát, tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng. Tổ chức công đoàn ngày càng củng cố, vững mạnh. Năm 2019, toàn tỉnh thành lập 28 công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.601 đoàn viên, đạt 145,5% chỉ tiêu. Có 87% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ.

LĐLĐ tỉnh triển khai hoạt động công đoàn năm 2020.

Năm 2020, LĐLĐ tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.