Ninh Phước: Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Ngày 7-1, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã truyền tải được những nội dung thiết thực, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả pháp lý, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, UBND huyện Ninh Phước tập trung triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn; tập trung xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…