Thuận Nam: Những chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2019

Xác định năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Vượt qua những khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Thuận Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2019 và trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một góc cơ sở hạ tầng của Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam. Ảnh: Văn Nỷ

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam, trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. Về kinh tế-xã hội ổn định và có bước phát triển và tăng trưởng khá. Đã lãnh đạo thực hiện đạt 17 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó về kinh tế có 4/4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 8.820 tỷ đồng, vượt 25,3% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng, vượt 8% so với kế hoạch; thu ngân sách đạt 75 tỷ đồng, vượt 79% so với kế hoạch, tăng 105% so với cùng kỳ. Về xã hội có 6/6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Số lao động được giải quyết việc làm 2.754 người, tăng 70% so với kế hoạch; đào tạo nghề nông thôn 422 người, tăng 5,5% so với kế hoạch; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,91%. Về môi trường có 3/3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng- an ninh có 1/1 chỉ tiêu đạt; trong đó 8/8 xã đạt vững mạnh về quốc phòng- an ninh bằng 100% kế hoạch. Về Xây dựng Đảng đạt có 3 chỉ tiêu đạt: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ ước đạt 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ước đạt 80% trở lên; toàn đảng bộ kết nạp trên 60 đảng viên.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh ở người và gia cầm, gia súc được kiểm soát chặt chẽ; chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện theo kế hoạch; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội địa phương được tăng cường và giữ vững. Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngày càng được chú trọng. Những kết quả của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể của huyện được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiêu quả, sát với cơ sở. Mặt trận và các đoàn thể trong huyện tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước...

Bước vào năm 2020, để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Thuận Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm, đó là, tiếp tục huy động tốt nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III. Về kinh tế tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu, kết quả đạt được của các cấp, các ngành, địa phương nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trong thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn, các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 10.343 tỷ đồng; thu nhập bình quân 38 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.780 tỷ đồng. giải quyết việc làm mới cho 1.600 lao động; đào tạo nghề nông thôn 350 lao động; phấn đấu tỷ lệ giảm hộ nghèo từ 1,5-2%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%.. Về các lĩnh vực khác, các cấp ủy Đảng lãnh đạo tốt việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước từ cấp cơ sở đến cấp huyện; thực hiện tốt cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020: “Về tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.Trong đó, chú trọng việc biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu để kịp thời cổ vũ, nhân rộng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, nói đi đôi với làm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW và thực hiện có kết quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.