Công nhận 7 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019

Ngày 17-12-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công nhận 7 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019. Cụ thể, xã Nhơn Hải (Ninh Hải); xã Bắc Sơn (Thuận Bắc); xã Phước Minh, xã Phước Dinh (Thuận Nam); xã Phước Thành, xã Phước Thắng và xã Phước Bình (Bác Ái).

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm về nhân lực y tế, đầu tư trang thiết bị, bảo đảm đủ thuốc và các phương tiện khác phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương.

UBND các huyện chịu trách nhiệm đầu tư, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trạm y tế, chỉ đạo UBND các xã tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm theo phân cấp quản lý, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo hiểm y tế toàn dân.