Ban Tuyên giáo Trung ương Triển khai Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện

Ngày 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện và Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự ở điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị đã đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đồng thời quán triệt, triển khai Quy định 208-QĐ/TW ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện và Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao nhiệm vụ cho các ban, bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn giảng viên và các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động của Trung tâm Chính trị cấp huyện theo Quy định 208-QĐ/TW thay thế cho Quyết định 185-QĐ/TW.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Đối với hệ thống tuyên giáo cả nước, Ban Bí thư giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo nội dung đào tạo về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại trung tâm; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng khung chương trình sơ cấp lý luận chính trị giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện, bảo đảm tính liên thông, kế thừa, tránh trùng lắp giữa các chương trình đào tạo lý luận chính trị. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn đối với Trung tâm Chính trị cấp huyện. Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Quy định 208-QĐ/TW đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.