Hội nghị tâp huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Ngày 11 và 12-12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tâp huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở cho 402 đội ngũ hòa giải viên ở các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, đội ngũ hòa giải viên được tiếp thu 2 chuyên đề: Kỹ năng tiến hành buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (tuyên truyền miệng); kỹ năng đối thoại, tư vấn trong công tác hòa giải ở cơ sở. Lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở để người dân có thể tiếp cận và hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Tiến sỹ Vũ Hoài Phương, giảng viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội hướng dẫn kỹ năng hòa giải cho học viên.