Khối thi đua Hội đặc thù: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Khối thi đua Hội đặc thù tỉnh vừa tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Khối có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được trong phong trào thi đua đã tạo động lực cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Khối đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Hầu hết đều chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tiêu chí đạo đức nghề nghiệp theo Điều lệ hội... Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động, tạo sức lan tỏa thi đua trong toàn Khối và cộng đồng.

Khối thi đua Hội đặc thù tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Ảnh: K.Thùy

Với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2020, Khối thi đua Hội đặc thù tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội địa phương; chú trọng thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bình chọn Hội Đông y tỉnh được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2019.