Năm 2019, toàn tỉnh có 11.925 hộ nghèo

Ngày 26-11-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1884/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Theo đó, số hộ nghèo toàn tỉnh là 11.925 hộ, chiếm 6,74% so với 176.822 hộ dân số toàn tỉnh, giảm 1,6% so với năm 2018 và số hộ cận nghèo là 14.176 hộ, chiếm 8,02%, giảm 1,15% so với năm 2018. Cụ thể, số hộ nghèo tại các huyện, thành phố, gồm: Ninh Sơn 2.638 hộ, Thuận Bắc 2.456 hộ, Bác Ái 2.601 hộ, Ninh Phước 1.434 hộ, Thuận Nam 1.203 hộ, Ninh Hải 584 hộ và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 1.009 hộ.