Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 28-11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4887/UBND-VXNV về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Xác định nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp không để có biểu hiện “nhận thức sai lệch về ý nghĩa tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước” được chỉ rõ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cần lưu ý việc cập nhật kiến thức mới, phù hợp với từng đối tượng, từng vị trí công tác cụ thể, từng lĩnh vực, địa phương; qua đó, vừa cập nhật, bổ sung kiến thức vừa góp phần giải quyết những vấn đề mới đặt ra, giúp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp quản lý các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo tổ chức lớp đạt hiệu quả; trong đó, cần chú trọng các nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức có liên quan như: công tác dân tộc, tôn giáo, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương...