Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 29-11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nông nghiệp; kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 14-12-2018 về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/20/NQ-HĐND ngày 11-12-2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025.

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành hơn 11.543 tỷ đồng, tăng 6,3%; trong đó, lĩnh vực nông nghiệp 4.958 tỷ đồng, tăng 7%, thủy sản 6.505 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2018. Tổng diện tích gieo trồng cho thu hoạch 82.296 ha, vượt 3,9% kế hoạch, tăng 2,8% so với năm 2018. Tính đến đầu tháng 11, toàn tỉnh chuyển đổi được gần 1.671 ha, vượt 3,75% kế hoạch.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: A.Tùng

Công tác nhân rộng các mô hình sản xuất; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng được tăng cường. Thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, ước đến cuối năm 2019 giải ngân được hơn 12 tỷ đồng, đạt 93,3% kế hoạch. Ngoài ra, ngành Nông nghiệp phối hợp với đơn vị chức năng lồng ghép các nguồn vốn thực hiện mô hình khuyến nông với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Riêng quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 đã khoanh vùng, cắm mốc hơn 190.677 ha; trong đó, rừng đặc dụng 41.372 ha, rừng phòng hộ 125,053 ha, rừng sản xuất 24.252 ha. Toàn bộ diện tích quy hoạch giao cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị chủ rừng quản lý.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của ngành Nông nghiệp thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành đạt cao, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, năm 2020 đề nghị ngành tiếp tục nghiên cứu đưa ra giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; xác định vùng chuyển đổi cây trồng cạn đảm bảo tính bền vững; quan tâm hỗ trợ triển khai các mô hình khuyến nông, chuyển giao khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.