Hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới qua kênh Mặt trận

Cùng với cả hệ thống chính trị, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn nhân dân tự giác lựa cho những việc làm tham gia xây dựng NTM phù hợp với đặc điểm của từng gia đình và khu dân cư; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM đô thị văn minh.

Sau khi quán triệt các nghị quyết, quyết định của Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của tỉnh. Đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua “Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới” do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua. Các đoàn thể cùng cấp tổ chức lễ phát động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM theo hướng thiết thực, bằng sự nêu gương của các cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM. Đội ngũ cán bộ Mặt trận tiến hành tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình và người dân về các tiêu chí xây dựng NTM, trước hết là những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, như xây dựng đường bê tông nội đồng, cứng hóa kênh mương; xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao; giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, xóa đói, giảm nghèo...

MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tích cực tham gia xây dựng NTM.
Trong ảnh: Một góc hạ tầng nông thôn mới xã Phước Thuận, Ninh Phước. Ảnh: Văn Nỷ

Nhờ đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và triển khai hoạt động có hiệu quả. Từ năm 2010 đến nay, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân ở các khu dân cư tự nguyện đóng góp trên 49,077 tỷ đồng, hiến 20 nghìn m2 đất; hiến tặng hàng trăm nghìn m3 đất, đá, vật tư các loại, để bê tông hoá 1.098 km kênh mương nội đồng; 52 km đường giao thông nông thôn; bắt 1.573 đèn chiếu sáng ở các khu dân cư với chương trình “Thắp sáng đường quê”... Ngoài ra, các tổ chức hội, đoàn thể xây dựng nhiều mô hình giúp nhau xóa đói, giảm nghèo trong đoàn viên, hội viên của mình; tín chấp ngân hàng để tạo điều kiện vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động...

MTTQ các cấp vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, thể thao, vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của mỗi người dân. Xây dựng 387 cổng thôn, khu phố, xây dựng 259 khu dân cư có nhà văn hóa, sân khấu phục vụ lễ hội của nhân dân, nhà sinh hoạt cộng đồng... 261 sân bóng đá, bóng chuyền và 172 công trình khác. Hàng năm, có 90,1% gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”; 316 khu dân cư, đạt 78,6% được công nhận khu dân cư văn hóa, có 17/47 xã được công nhận xã NTM, 7/18 phường, thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị” và 398/402 khu dân cư đã xây dựng được quy ước, hương ước. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, các khu dân cư đã thường xuyên tổ chức các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường; xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Công tác đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái được Mặt trận các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động đợt cao điểm vì người nghèo và tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” có hiệu quả. Trong 10 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được 105,02 tỷ đồng và đã xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo là 3.154 căn nhà/41,73 tỷ đồng; vận động nhân đóng góp được trên 3,69 tỷ đồng xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, đã xây dựng và sửa chữa 358 nhà Tình nghĩa. Công tác an sinh xã hội hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hộ vùng hạn hán, thiên tai, bão lũ hàng năm được triển khai có hiệu quả… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 2%.

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức tốt việc giám sát thực hiện những chính sách về xây dựng NTM trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong xây dựng NTM. Ở các khu dân cư, việc tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm cũng góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng NTM. Đặc biệt, MTTQ ở các xã còn trực tiếp chủ trì việc lấy phiếu đánh giá về mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trên địa bàn, làm căn cứ để công nhận đạt chuẩn NTM đối với các xã đã hoàn thành đầy đủ các tiêu chí.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng NTM. Phong trào thi đua cả nước chung sức, chung lòng xây dựng NTM đã khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tăng cường đoàn kết, giải quyết những vấn đề bức thiết của cuộc sống nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.