Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”

LTS: Ngày 19-11-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 62-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cùng sự tham gia phối hợp trách nhiệm, có hiệu quả của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp và nhân dân trong tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được quan tâm; đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công vụ, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được cải thiện. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật, được dư luận đồng tình. Tình hình tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng chưa thường xuyên, chặt chẽ; cải cách thủ tục hành chính còn chậm; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn xảy ra, nhất là tập trung vào những ngành, lĩnh vực, bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, gây bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do: Cải cách thủ tục hành chính chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ, thiếu đồng bộ, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, bất cập tạo kẽ hở cho một số cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, sách nhiễu và có điều kiện để nảy sinh “Tham nhũng vặt”. Trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức có mặt còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ nên chậm phát hiện, xử lý các trường hợp “Tham nhũng vặt”. Nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế, chưa mạnh dạn, quyết liệt đấu tranh, phê phán, lên án các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu.

Để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiến tới chấm dứt tình trạng “Tham nhũng vặt”; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Trọng tâm là, thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10-CT/TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiến tới chấm dứt tình trạng “Tham nhũng vặt”.

2. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ nhằm loại bỏ điều kiện, cơ hội phát sinh tiêu cực, “Tham nhũng vặt”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện tốt văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức trong khi thực thi công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử vào quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ ở các cấp, cải thiện môi trường đầu tư, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là “Tham nhũng vặt”. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; kịp thời chấn chỉnh, điều chuyển, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, phát sinh dư luận tiêu cực, tham nhũng, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự khi xét thấy có dấu hiệu tội phạm để xử lý nghiêm minh, góp phần răn đe, cảnh báo, phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là “kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra đột xuất” và có trọng tâm, trọng điểm; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng hoặc dư luận xã hội quan tâm như: đầu tư, đấu thầu, đất đai, môi trường, xây dựng, khai thác tài nguyên và khoáng sản, tài chính, y tế, giáo dục và đào tạo, giao thông, công tác tổ chức cán bộ, hoạt động tư pháp và các đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; trường hợp phát hiện có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là “Tham nhũng vặt” phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, phù hợp tính chất, mức độ sai phạm.

4. Chú trọng công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, nhất là những bộ phận dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, gắn với tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự tiền phong, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trong sáng, tiết kiệm, tuyệt đối không tiêu cực, sách nhiễu, tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các ngành, địa phương thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân để tiếp nhận ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị và kịp thời có biện pháp giải quyết các hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

6. Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc giám sát, phản ánh kịp thời hiện tượng sách nhiễu, tiêu cực, “Tham nhũng vặt” trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gây bức xúc trong nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội. Có biện pháp bảo vệ đối với người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và có chính sách bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.

7. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo, tiếp dân định kỳ, trong đó chú ý đến các nội dung liên quan đến “Tham nhũng vặt” để đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

8. Tổ chức thực hiện

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”.

- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các ngành, địa phương có liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến đến từng chi bộ.