Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh

Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 21-11, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới kết nạp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối. Trong thời gian 7 ngày, các đảng viên được hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên... Ngoài ra, tại lớp học các đảng viên còn được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và trong tỉnh. 

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Ảnh: N.Lâm