Phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

(NTO) Ngày 20-11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Các tổ chức công đoàn địa phương và ngành thực hiện ký kết tham gia cuộc vận động.

Mục tiêu của cuộc vận động là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCCVC trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, xây dựng chính phủ “liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Cuộc vận động có 7 nội dung và giải pháp thực hiện, trong đó CBCCVC sẽ tập trung vào một số nội dung và giải pháp quan trọng: Tuyên truyền thực hiện tốt Cuộc vận động “Năm không”: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham những, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vu. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCCVC trong thi hành công vụ, ý thức gắn bó nhân dân. Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường kiễm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC…