Văn phòng Chính phủ sơ kết 1 năm thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 15-11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian gửi, nhận văn bản giấy giữa các CQHCNN, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đồng thời giúp lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương biết được tình trạng xử lý văn bản, hồ sơ, công việc để có chỉ đạo kịp thời. Kết quả cụ thể qua 1 năm triển khai Quyết định số 28 đã có 95/95 đơn vị bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia; 64 bộ, ngành, địa phương phát sinh gửi, nhận văn bản điện tử 3 cấp chính quyền. Toàn quốc có tổng số 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia; trong đó có 116.630 văn bản gửi, 343.547 văn bản nhận của cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 44.889 văn bản gửi, 143.697 văn bản nhận của cấp Cục, Vụ, sở, ngành, quận, huyện; 1588 văn bản gửi, 921 văn bản nhận của cấp phường, xã.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả, đáp ứng lộ trình đề ra tại Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục tiêu 100% CQHCNN tham gia vào quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, Văn phòng Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử; xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy chế khai thác, quản lý, sử dụng trục liên thông văn bản quốc gia; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin; nghiên cứu phương án, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, cấp đổi chữ ký số một cách khoa học, rút ngắn thời gian cấp đổi chữ ký số theo quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27-9-2018 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương triển khai tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử bảo đảm căn cứ pháp lý, thống nhất trong triển khai từ Trung ương đến địa phương và trong nội bộ các đơn vị, phấn đấu trước thời điểm 30-6-2020 hoàn thành liên thông 4 cấp hành chính. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Quyết định số 28 để bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ được giao nhằm tạo cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương.