Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 12-11, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 124 đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tập huấn các học viên được nghiên cứu, học tâp và trao đổi 5 chuyên đề: Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2019; nội dung, phương pháp vân động đồng bào DTTS chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình về an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và một số quy định pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS.

Đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS tham dự buổi tập huấn. Ảnh: P.Bình

Thông qua lớp tập huấn nhằm bổ sung cho Người có uy tín các kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, góp phần phát kinh tế - xã hội tại địa phương.